Katalog informacij javnega značaja

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
Odgovorna osebe za posredovanje informacij javnega značaja: mag. Lilijana Madjar, direktorica
Datum objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na www.rralur.si in v tiskani obliki na sedežu RRA LUR.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Naziv: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
Naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 306 19 02
Telefaks: 01 306 19 03
E-pošta: lur(at)ljubljana.si
Transakcijski račun: 01261-6030216558, Banka Slovenija
Matična številka: 1584758
Davčna številka. SI56 36213250
Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki): mag. Lilijana MADJAR, direktorica
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
telefon 01 306 19 01
telefaks 01 306 19 03
e-pošta: [email protected]

Kratek opis delovnega področja:

 • razvijanje partnerstev med javnim in zasebnim sektorjem na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni za realizacijo razvojnih pobud in krepitev skladnega regionalnega razvoja,
 • pospeševanje celovitega razvoja regije,
 • priprava in izvajanje regionalnih in drugih razvojnih programov,
 • pridobivanje domačih in tujih virov financiranja.

Zaposleni:

DIREKTORICA

mag. Lilijana Madjar

NAMESTNIKA 

Matej Gojčič, namestnik direktorice za razvoj in splošne zadeve

mag. Liljana Drevenšek, namestnica direktorice za regionalni razvoj

TAJNIŠVO

Amela Bešković, poslovna sekretarka

Tanja Kuklec, poslovna sekretarka

STROKOVNI SODELAVCI

Mojca Resinovič, strokovna sodelavka za finančne zadeve

Suzana Košir, strokovna sodelavka za pravne in splošne zadeve

mag. Tina Pezdirc Nograšek, višja svetovalka področja I

SEKTOR ZA PROJEKTE

Nataša Mršol, vodja projektov I

Katja Butina, vodja projektov I

Barbara Boh, vodja projektov I

Aidan Cerar, vodja projektov II

Gaja Trbižan, vodja projektov II

Urša Kisovec, področna svetovalka I

Vita Nelec, področna svetovalka I

SEKTOR ZA REGIONALNI RAZVOJ

mag. Marjeta Sternad Kuharič, vodja projektov I

mag. Roman Medved, vodja projektov I

Meta Koprivšek Tomažič, področna svetovalka II

Željka Kralj, področna svetovalka III

Svet agencije:

 • prof. dr. Metka Tekavčič
 • Mirko Brnič Jager
 • Katja Špur
 • mag. Janita Eržen
 • Marta Turk
 • mag. Miran Gajšek
 • mag. Nives Cesar
 • Slavko Slak
 • mag. Lilijana Madjar
 • Amela Bešković

Direktorica agencije:

mag. Lilijana MADJAR

Programsko – razvojni svet agencije:

v ustanavljanju

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov z delovnega področja:

 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR; Ur. l. RS, št. 93/2005, 127/2006)
 • Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/2006)
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009)
 • Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. l. RS, št. 103/2006, 14/2007)
 • Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/2004)
 • Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
 • Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 52/2000, 44/2001, 63/2002)
 • Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za strukturno politiko (Ur. l. RS, št. 59/2000, 17/2001, 13/2003, 43/2006)
 • Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007 - 2013 (Ur.l. RS, št. 23/2006)
 • Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l., št. 45/2002, 85/2003, 44/2004, 117/2004)
 • Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna  in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 44/2007)
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006)
 • Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 41/2007, 17/2009)
 • Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013
 • Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/2001, 17/2005, 64/2005, 76/2008)
 • Sklep o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Ur. l. RS, št.88/06)
 • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Ur. l. RS, št. 116/08)
 • Sklep o soglasju k Statutu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Ur. l. RS, št. 46/01)
 • Sklep o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (Ur. l. RS, št. 88/06)
 • Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije (Ur. l. RS, št. 116/08)

KOHEZIJSKA POLITIKA EU:

Uredbe o strukturnih skladih:

 • Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj
 • Uredba št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu
 • Uredba št. 1082/2006 o Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS)
 • Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
 • Uredba št. 1084/2006 o Kohezijskem skladu
 • Uredba št. 1085/2006 o Instrumentu za predpristopno pomoč (IPA)

ŠTIPENDIJE (Regijska štipendijska shema)

 • Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007, 63/2007)
 • Pravilnik o izvajanju enotnih štipendijskih shem

Seznam strateških in programskih dokumentov agencije:

 • Strategija razvoja Slovenije
 • Strategija prostorskega razvoja Slovenije
 • Državni razvojni program
 • Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih
 • Nacionalni strateški referenčni okvir
 • Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013
 • OP razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013
 • OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013
 • Program razvoja podeželja za RS za obdobje 2007 – 2013
 • OP za razvoj ribištva v RS za obdobje 2007 - 2013

Druge informacije javnega značaja:

 • Sporočila za javnost (podatki o pomembnejših dogodkih, odločitvah in novostih – novice o delovanju RRA LUR),
 • Letno poročilo agencije o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Seznam vrst postopkov, ki jih vodi agencija:

 • Javni razpisi po zakonu o JN
 • izdaja odločb štipenditorjem v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku
 • izdaja odločb štipendistom v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku

Način dostopa do informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih informacij javnega značaja
Informacije javnega značaja so dostopne:

 • prek spleta: www.rralur.si
 • z zahtevo na elektronski poštni naslov lur(at)ljubljana.si,
 • z zahtevo po telefonu 01 306 19 02,
 • s pisno zahtevo po pošti na naslov agencije Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana,
 • osebno na sedežu agencije na naslovu Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (tudi za osebe s posebnimi potrebami) vsak delavnik od 9:00 do14:00 ure.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja: Agencija za stroške posredovanja informacij javnega značaja upošteva okvirni cenik, ki je objavljen v 19. in 20. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • statistični podatki,
 • organiziranost agencije,
 • zapisniki Sveta RRA LUR
 • podatki o izobraževanju zaposlenih
 • podatki o članih Regionalnega razvojnega sveta LUR
13.11.2015

Nagrajen je projekt »Komplet družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9«

Včeraj je v Cankarjevem domu potekala podelitev nagrad »Oblikovalski dosežek«, ki jih Društvo...

12.11.2015

RŠS LUR v šolskem/študijskem letu 15/16

Obvestilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem sofinanciranja kadrovskega štipendiranja v okviru...

11.11.2015

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je objavil Javni...