Potek izvajanja

Ključne aktivnosti projekta Strokovne podlage za pripravo Regionalnega prostorskega načrta

1. ključna aktivnost: Strokovne podlage o naravnih danostih LUR

V okviru te aktivnosti bomo opravili analize in vrednotenje potencialov za razvoj dejavnosti, ki temeljijo na naravnih danostih ob upoštevanju vseh varstvenih/varovanih območij, kot so območja Natura 2000, zavarovana območja narave, vodovarstvena območja, vodna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdni rezervati itd., in njihovih pravnih režimov.

2. ključna aktivnost: Strokovne podlage o družbenih danostih LUR

Ta aktivnost obsega izvedbo regionalne demografske študije, analizo obstoječega sistema naselij v regiji, analizo družbene javne infrastrukture, analizo energetske infrastrukture, komunalnega in vodnega gospodarstva ter izvedbo regionalne prometne študije.

3. ključna aktivnost:

3.1 Dostopnost za kakovost življenja

V okviru poglavja bomo opravili analize možnosti vzpostavitve intermodalnih vozlišč na železniških postajah in postajališčih, možnosti izgradnje zmogljivejših oblik javnega prevoza (tirni, cestni) ter kolesarske infrastrukture v mestnih in primestnih območjih.

3.2 Ohranjena naravna dediščina

Na podlagi rezultatov ključne aktivnosti št. 1 bomo predlagane projekti na področju ohranjanja naravne dediščine preverili z vidika optimalnega izkoriščanja naravnih potencialov. Gre za projekte: Krajinski park Ljubljansko barje, Regijski park Kamniško-savinjske Alpe, projekte na podeželju (Čebelarska dežela, dežela zelišč, energetske točke, dežela mnogoterih kristalov) ter muzeji na prostem.

3.3 Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

V poglavju bomo opravili analize razvoja (regeneracije) degradiranih urbanih območij in vaških središč, ki so praviloma posledica slabe dostopnosti, nižje ravni uslug in kakovosti bivanja oziroma selitve vitalnih dejavnosti na obrobja, mreže vodnih poti v regiji za turistične in rekreativne namene, prototipnega projekta Biomasa, pilotnega projekta Eko hiše ter sanacije rudarskih območij (Sitarjevec) po dokončani eksploataciji.

3.4 Učinkovite komunalne storitve

Opravili bomo analizo in opredelili izhodišča za izvedbo operativnih programov odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečjih Ljubljanice, Krke, Kamniške Bistrice in Pšate. Analizirali bomo razmere na področju zbiranja odpadnih voda in izpustov neprečiščenih voda v vodotoke ter pripravljena izhodišča za izboljšanje razmer.

3.5 Podporno okolje za podjetništvo

Ukrep zajema: dokončanje in delovanje Tehnološkega parka Ljubljana, pripravo in izvedbo dveh inkubatorjev v regiji kot dela Tehnološkega parka Ljubljana, dokončanje in delovanje Univerzitetnega inkubatorja Ljubljana ter izgradnjo poslovnih con v regiji.

4. ključna aktivnost: Scenariji prostorskega razvoja, zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za RRP LUR

Opravili bomo analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT) prostorskega razvoja, v kateri bomo smiselno upoštevali rezultate SWOT analize, izvedene v okviru priprave RRP LUR. Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag in rezultatov SWOT analize bomo oblikovali scenarije prostorskega razvoja, zasnove prostorskih ureditev v LUR in usmeritve za RPN LUR.

Pripravljene strokovne podlage in analiza razvojnih procesov v zunanjem prostoru LUR, to je na

nadregionalni (metropolitanski), nadržavni, evropski in globalni teritorialni ravni, bodo izhodišče za pripravo različnih možnih scenarijev prostorskega razvoja regije. Ti scenariji bodo prikazali vizije različnih prihodnosti in ponudili okvir za odločanje o bodočem razvoju regije glede na ključne razvojne dejavnike. Scenariji prostorskega razvoja so hkrati uporabno komunikacijsko orodje, ki deležnike praviloma spodbudi k angažiranemu sodelovanju.

5. ključna aktivnost: Izdelava celovite presoje vplivov na okolje za zasnove prostorskih ureditev

Zaključna, sintezna faza izdelave strokovnih podlag bodo zasnove prostorskih ureditev (ključna aktivnost št. 4), za katere je treba po projektni nalogi izdelati celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).

13.11.2015

Nagrajen je projekt »Komplet družabnih iger za osebe obolele z demenco/D9«

Včeraj je v Cankarjevem domu potekala podelitev nagrad »Oblikovalski dosežek«, ki jih Društvo...

12.11.2015

RŠS LUR v šolskem/študijskem letu 15/16

Obvestilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem sofinanciranja kadrovskega štipendiranja v okviru...

11.11.2015

Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je objavil Javni...