Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007 -2013

Ljubljanska urbana regija, ki jo sestavlja 26 občin osrednjeslovenske statistične regije, je 17. aprila 2007 dobila Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007 -2013 (RRP LUR). To je temeljni programski dokument na regionalni ravni.

RRP opredeljuje prednosti vseh občin v LUR, postavlja cilje in razvojne prioritete regije in Območnega razvojnega partnerstva ter predlaga ukrepe in aktivnosti za njihovo realizacijo. Dokument je nastajal od pomladi 2005 do aprila 2006 pod vodstvom RRA LUR. Več kot 200 deležnikov iz javne, zasebne in civilne sfere je opredelilo vizijo razvoja in cilje regije ter glavne ukrepe za doseganje ciljev.

Vizija razvoja LUR

Ljubljanska urbana regija je somestje, prepleteno z naravo. Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in visoko kakovost življenja. Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice« se bo odražal v celotni regiji.

Cilji regije

 • Delujoče somestje, kjer bo do leta 2013 več kot 80% ljudi imelo v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.

 • Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerimi želimo v regiji do konca leta 2013 dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%.

 • Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.

Glavni ukrepi za doseganje ciljev

 • Dostopnost za kakovost življenja

 • Ohranjena dediščina

 • Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora

 • Učinkovite komunalne storitve

 • Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije

 • Kultura - konkurenčna prednost regije

 • E-uprava

 • Podporno okolje za podjetništvo

RRP LUR 2007 – 2013 je 17. aprila 2007 sprejel Svet Ljubljanske urbane regije - torej župani vseh občin LUR, konec leta 2007 pa je pozitivno mnenje podala tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Za uresničevanje RRP LUR je Svet LUR 24. julija 2007 sprejel Izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2007-2009, ki je do sedaj doživel dve dopolnitvi (25.10.2007 in 23.04.2008). V letu 2009 bo RRA LUR pripravila nov izvedbeni načrt RRP LUR 2007-2013 za obdobje 2010 – 2012.

Celotno besedilo RRP LUR 2007 – 2013

Predstavitvena zloženka RRP LUR 2007-2013

01.04.2015

Do večje energetske učinkovitosti tudi v LUR

Le stalne izboljšave na področju energetske učinkovitosti in tesno sodelovanje uporabnikov z...

11.03.2015

Interaktivna delavnica »ENERGETIKA in MEDOBČINSKO SODELOVANJE«

Finančna perspektiva 2014–2020 prinaša številne priložnosti za izvedbo projektov s področja...

09.03.2015

Podjetno v svet podjetništva – kalilnica idej

Na Ljubljanskem gradu se je predstavilo 120 mladih podjetnikov iz vse Slovenije