Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

LAS je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu 'od spodaj navzgor'. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo lokalne akcijske skupine (LAS), to so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhajajo iz lokalnega območja.

Nameni in cilji projekta:

Glavna naloga LAS je spodbujanje lokalnega razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih deležnikov k izvajanju skupnih projektov. Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. To lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sámo določi prioritete in razvojne cilje ter tako odloča o svojem lokalnem razvoju.

'Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost' omogoča večjo fleksibilnost, prilagojenost dejanskim potrebam območja ter uspešnejše naslavljanje širokega nabora izzivov na najrazličnejših področjih npr. socialne vključenosti in enakosti, podjetništva ter ustvarjanja novih delovnih mest, družabnega življenja, rekreacije in prostega časa, turizma, kulture, varstva narave in okolja, kmetijstva ter diverzifikacije dejavnosti na podeželju in drugih dejavnosti. Tako prispeva k višji kakovosti življenja lokalne skupnosti.

Ključne naloge LAS so priprava in izvedba Strategije lokalnega razvoja, ki opredelijo projekte za izvedbo ter posledično delitev in upravljanje finančnih sredstev,  ki so LAS dodeljena.

Dne 22. junija 2015 je v Vodicah potekala ustanovna skupščina, kjer so ustanovni člani podpisali Pogodbo o ustanovitvi LAS.

V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanju, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) do največ 1.061.910,00 EUR ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do največ  952.800,00 EUR.

 

Kontaktna oseba

mag. Roman Medved, RRA LUR , telefon: 386 1 306 19 05, e-naslov: roman.medved(at)rralur.si