Osebna izkaznica

Statistični podatki regije veljajo za leto 2012, če ni navedeno drugače.

POVRŠINA  

Površina

2.555 km2

 

PREBIVALSTVO  

Število prebivalcev (1. 7. 2012)

537.712 

Gostota prebivalstva (1. 7. 2012)

210,5 

Število živorojenih

6.322

Naravni prirast

2.033

Število umrlih

4.289

 

IZOBRAŽEVANJE  

Število učencev (2012/2013)

43.664 

Število dijakov (2012/2013)

19.853

Število študentov (2012/2013)

25.576

Število diplomantov

5.368

 

TRG DELA  

Število delovno aktivnih prebivalcev

273.317

Število zaposlenih oseb

251.344

Število samozaposlenih oseb

21.970

Število registriranih brezposelnih oseb

24.575

 

GOSPODARSTVO  

Število podjetij 

54.670

Prihodek podjetij v mio EUR

41.304

Bruto investicije v nova osnovna sredstva v 1.000 EUR            

1.851.894 

Regionalni bruto domači proizvod v mio EUR (2011)

13.185

 

KMETIJSTVO  

Število kmetijskih gospodarstev (2010)

8.673

Kmetijska zemljišča v uporabi v ha (2010)

62.617

 

TURIZEM  

Število ležišč

12.160

Število prihodov turistov

521.294

Število prenočitev turistov

995.472

 

OKOLJE  

Količina zbranih komunalnih odpadkov v tonah

201.479 

Tekoči izdatki za varstvo okolja v 1.000 EUR (2011)

148.420

Investicije za varstvo okolja v 1.000 EUR (2011)

82.545

 

DRUGO  

Število osebnih vozil (31. 12. 2012)

279.425

Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada
(31. 12. 2012)

220.072 

 Vir: Slovenske regije v številkah 2014. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2014.