Javni poziv delodajalcem 2019/2020

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA ODDAJO POTREB V ZVEZI Z DODELITVIJO KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.

PRIJAVITELJ

Potrebo po kadrovskih štipendijah lahko prijavi delodajalec s sedežem na območju Ljubljanske urbane regije, ki želi prvič podeliti kadrovsko štipendijo v šolskem/študijskem letu 2019/2020.

Prijava potreb po kadrovskih štipendijah ne zavezuje delodajalca h kasnejši prijavi na Javni razpis sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME LJUBLJANSKE URBANE REGIJE za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

NAČIN PRIJAVE

Potrebe mora delodajalec (oz. njihov pooblaščeni predstavnik) oddati na način, da izpolni Prilogo 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva in je objavljen na spletni strani REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE LJUBLJANSKE URBANE (RRA LUR): www.rralur.si.

Podpisan in žigosan prijavni obrazec se odda na naslov:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Tehnološki park 19

1000 Ljubljana

ali skenirano na elektronski naslov: sabina.kos@rralur.si

ROK ZA PRIJAVO

Javni poziv je odprt do 30. 9. 2019.

JAVNA OBJAVA POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH

Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potreb po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili prijavljeno potrebo po kadrovskem štipendiranju samo v primeru, če delodajalec na prijavnem obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.

V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) / www.jpi-sklad.si /  Štipendijski in razvojni sklad / Izmenjevalnica.

Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo evidentirala na RRA LUR, ne bo pa javno objavljena na spletnih straneh.

Zbiranje kadrovskih štipendij, ki jih planirajo delodajalci za novo šolsko/študijsko leto, je namenjeno izključno informiranju dijakov in študentov o potrebah po kadrovskem štipendiranju v regiji s ciljem poklicnega usmerjanja.

DOLŽNOST POROČANJA O PODELJENIH ŠTIPENDIJAH

Vsi subjekti, ki podeljujejo štipendije, so v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1), objavljenem v Ur. l. RS, št. 56/2013, 2. 7. 2013,  dolžni enkrat letno, do konca koledarskega leta, za tekoče šolsko/študijsko leto poročati o podeljenih štipendijah na spletni strani sklada.

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu: sabina.kos@rralur.si in po telefonu: 01 306 19 04.