04. 03. 2019

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije  z dnem 4. 3. 2019 objavlja Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 2019/2020.  

Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR – IZBOR PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM 2019/2020«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge).

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 10. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 12. 2019.

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: sabina.kos@rralur.si  ali na telefonski številki: 01 306 19 04