1. javni razpis garancij za bančne kredite

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je 15. 7. 2015 s  Slovenskim regionalno razvojnim skladom  podpisala pogodbo o vzpostavitvi in izvajanju Regijske garancijske sheme za Osrednjeslovensko regijo. RRA LUR je za izvajanje garancijske sheme prejel s strani sklada v upravljanje 600.000 EUR, ki jih bo v sodelovanju z izbranimi bankami koristil za zavarovanje kreditov  mikro, malim in srednjevelikim podjetjem v naši regiji.

Javni razpis za dodeljevanje garanciji  je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del  (poslovno enoto) na upravičenem območju in so na dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah, oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost vpisano v drug ustrezen register. Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

Iz garancijskega sklada se bodo izdajale garancije v višini 50 % vrednosti kredita, preostalo polovico kredita pa zavaruje banka po svojih pogojih. Najvišji znesek kredita je lahko do 150.000 EUR, najvišji znesek odprtih garanciji na upravičenca pa do 120.000 EUR.

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

  • vzpostavitvijo nove poslovne enote,
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
  • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
  • obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20 % kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

JAVNI RAZPIS garancij za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme v Osrednjeslovenski regiji je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 26 z dne 8.  4.  2016.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oz. najpozneje do 15. 5. 2018. Vloge (obrazci in priloge) je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA LUR, na tel: 01 306 1902 oz. na e-naslov: roman.medved@ljubljana.si