Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za 2018/2019

       

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Osrednjeslovenski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2018/2019.

ROK PRIJAVE

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 3. 9. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2019.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Osrednjeslovenske statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2018/2019 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 • Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2018/2019
 • Obrazec št. 1 - Prijavni obrazec
 • Obrazec št. 2 - Soglasje štipendista za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov
 • Obrazec št. 3 - Poročilo o opravljeni delovni praksi
 • Obrazec št. 4 - Zahtevek delodajalca za sofinanciranje kadrovskih štipendij
 • Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za šolsko/študijsko leto 2018/2019
 • Priloga št. 2 - Poimenski seznam štipendistov z višino kadrovske štipendije in sofinanciranja za posameznega štipendista za šolsko/študijsko leto 2018/2019
 • Priloga št. 3 - Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju
 • Priloga št. 4 - Označba vloge (prijavitelj izpolni obrazec in ga prilepi na ovojnico)
 • Priloga št. 5 – Kontrolna lista (pomoč prijavitelju pri pripravi prijave na javni razpis)
 • politika štipendiranja 2015-2019

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: sabina.kos@rralur.si  ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.