Lokalna akcijska skupina »LAS Za mesto in vas«

  

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

LAS je eno izmed orodij Evropskega sklada za razvoj podeželja, s katerim EU spodbuja celostni razvoj posameznih območij po pristopu 'od spodaj navzgor'. Lokalni razvoj v državah članicah vodijo lokalne akcijske skupine (LAS), to so partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih institucij, gospodarstva ter civilne družbe, ki izhajajo iz lokalnega območja. 

Dne 22. junija 2015 je v Vodicah potekala ustanovna skupščina, kjer so ustanovni člani podpisali Pogodbo o ustanovitvi LAS.

V začetku meseca septembra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja LAS Za mesto in vas. S tem so za šest občin Ljubljanske urbane regije - Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice -  zagotovljena sredstva v višini 2.014.710 EUR, ki bodo v obdobju 2016-2023 namenjena izvedbi projektov, skladnih s cilji izvajanja strategije lokalnega razvoja, kjer je poudarek predvsem na spodbujanju socialnega vključevanju, ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter boju proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarskemu razvoju območja. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

Sredstva so odobrena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) do največ 1.061.910,00 EUR ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do največ  952.800,00 EUR.

Nameni in cilji projekta:

Glavna naloga LAS je spodbujanje lokalnega razvoja z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter povezovanje lokalnih deležnikov k izvajanju skupnih projektov. Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivostih območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. To lokalnemu prebivalstvu omogoča, da sámo določi prioritete in razvojne cilje ter tako odloča o svojem lokalnem razvoju.

'Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost' omogoča večjo fleksibilnost, prilagojenost dejanskim potrebam območja ter uspešnejše naslavljanje širokega nabora izzivov na najrazličnejših področjih npr. socialne vključenosti in enakosti, podjetništva ter ustvarjanja novih delovnih mest, družabnega življenja, rekreacije in prostega časa, turizma, kulture, varstva narave in okolja, kmetijstva ter diverzifikacije dejavnosti na podeželju in drugih dejavnosti. Tako prispeva k višji kakovosti življenja lokalne skupnosti.

Ključne naloge LAS so priprava in izvedba Strategije lokalnega razvoja, ki opredelijo projekte za izvedbo ter posledično delitev in upravljanje finančnih sredstev,  ki so LAS dodeljena.

Vodilni partner LAS Za mesto in vas:

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je vodilni partner lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas. RRA LUR za javni zavod, ki je kadrovsko, finančno in upravno sposoben voditi lokalno akcijsko skupino (LAS) in zagotavlja njeno operativno delovanje. Lokalno akcijsko skupino LAS Za mesto in vas zastopa v njenih upravnih in finančnih zadevah, gospodari z njenim transakcijskim računom in zanjo opravlja še ostale naloge, navedene ter podrobneje opisane v pogodbi med LAS Za mesto in vas in vodilnim partnerjem.

Naziv aktivnosti:

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas

Opis aktivnosti:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animacijo območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Glavne dejavnosti vodilnega partnerja za doseganje ciljev:

 • objava javnih pozivov LAS;
 • informiranje javnosti o aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • izvedba delavnic za animacijo prebivalcev območja LAS;
 • izdelava promocijskega gradiva;
 • prijava na javne poziva na podukrepu 19.3 – projekti sodelovanja;
 • prijava operacij na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT);
 • vlaganje sprememb operacij na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo na ARSKTRP in MGRT;
 • vlaganje sprememb SLR na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

Pričakovani rezultati:

 • vključevanje skupnosti LAS v izvajanje projektih aktivnosti;
 • doseganje kazalnikov zastavljenih v SLR;
 • izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij;
 • identificirane potreb na območju LAS;
 • enakomerni razvoj območja LAS;

Obveščanje javnosti:

 • o aktualnih zadevah povezanih z LAS;
 • o javnih pozivih LAS;
 • o operacijah v izvajanju;
 • o dokumentaciji, ki se navezuje na pravilno izvedbo operacij;
 • o novostih na območju LAS;

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Za mesto in vas upravičen do največ 398.942,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na: www.program-podezelja.si ali http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.

Uradna spletna stran LAS Za mesto in vas: www.las-mestoinvas.si

Kontaktna oseba

mag. Roman Medved, RRA LUR , telefon: 386 1 306 19 05, e-naslov: roman.medved(at)rralur.si