PoLJUBA: Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja 

Program:

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj

Namen in cilji projekta:

Namen projekta PoLJUBA je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega Barja na površini 133 ha. Splošni cilj projekta je vzpostavljanje, izboljšanje in ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in vrst. Specifični cilji projekta so: zagotoviti ustrezno gospodarjenje na območju bivališč obravnavanih vrst in habitatnih tipov, obogatitev populacij nekaterih obravnavanih vrst s suplementacijo in reintrodukcijo, zmanjšanje obsega razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst, izvajanje prilagojene kmetijske prakse.

Pričakovani rezultati:

 • Zagotovljeno ustrezno gospodarjenje na območju bivališč obravnavanih vrst in habitatnih tipov;
 • Uspešna suplementacija in reintrodukcija populacij nekaterih obravnavanih vrst;
 • Zmanjšan obseg razširjenosti tujerodnih invazivnih vrst,
 • Izvajanje prilagojene kmetijske prakse;
 • Izboljšanje kakovosti HT ali HV (revitalizacija) na območju 60,9 ha;
 • Obnova habitatov/populacij vrst ali HT (renaturacija) na območju 65,5 ha;
 • Ohranjanje HT ali HV na območju 6,6 ha.

Partnerji v projektu:

 • Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) - vodilni partner projekta
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
 • Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Financiranje:

Vrednost celotnega projekta:                                     4.126.452,00 EUR

Sofinanciranje EU:                                                     3.294.045,00 EUR

Sofinanciranje iz državnega proračuna;                        823.511,00 EUR

Lastna sredstva partnerjev;                                               8.896,00 EUR

Trajanje projekta:

1. januar 2018 - 31. december 2021

Kontaktna oseba:

Gaja Trbižan, RRA LUR, tel.: +386 1 306 19 14, e-naslov: gaja.trbizan(at)rralur.si