Regijska štipendijska shema LUR

 RŠS_logoEU

Regijska štipendijska shema Ljubljanske urbane regije (RŠS LUR) je projekt, ki temelji na partnerstvu med Regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:

  • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
  • dviga ravni izobrazbene strukture,
  • zniževanja strukturne brezposelnosti,
  • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije,
  • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
  • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
  • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Projekt Regijska štipendijska shema je poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih statističnih regijah v državi.

Od septembra do najkasneje konca tekočega leta morajo delodajalci, ki podeljujejo kadrovske štipendije o podeljenih štipendijah poročati Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v posameznem šolskem/študijskem letu vsaj enega štipendista.
 
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je potreben ustrezen certifikat.
  
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

FINANCIRANJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA

V projektu RŠS LUR  je 50 % SOFINANCIRANJE KADROVSKEGA ŠTIPENDIRANJA NAMENJENO DELODAJALCEM s sedežem na območju ene od 25 občin Ljubljanske urbane regije: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log-Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.

Kadrovska štipendija je sestavljena iz dveh delov:

1.del: zagotavlja RRA LUR v znesku 50 % dodeljene kadrovske štipendije (vendar največ v višini 30 % minimalne plače),

2.del: preostali del kadrovske štipendije zagotavljajo delodajalci, pri katerih se bodo kadrovski štipendisti zaposlili.

Če se kadrovski štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v Politiki štipendiranja (2015-2019), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 4. 6. 2015 na svoji 39. redni seji, skupaj z njenimi spremembami, se sofinanciranje kadrovskega štipendiranja dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij izvaja RRA LUR.

Pravno podlago projektu in njegovemu izvajanju s strani RRA LUR dajejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in Zakon o štipendiranju.

Kontakt:

Vita Nelec, telefon: 01 306 19 04, e-pošta: vita.nelec(at)rralur.si,