Osebna izkaznica

Statistični podatki regije veljajo za leto 2017, če ni navedeno drugače.

POVRŠINA  

Površina

2.334 km2

Število občin

25

Število naselij

921

 

PREBIVALSTVO  

Število prebivalcev

537.893

Prebivalci, stari 0-14 let (v %)

15,8

Prebivalci, stari 25-64 let, s terciarno izobrazbo (v %)

35,3

Prebivalci, stari 65 ali več let (v %)

17,6

Število umrlih

4.504

 

IZOBRAŽEVANJE  

Število učencev

48.060

Število dijakov

18.589

Število študentov

21.051

 

TRG DELA  

Število delovno aktivnih prebivalcev

295.936

Število zaposlenih oseb

271.729

Število samozaposlenih oseb

24.207

Število registriranih brezposelnih oseb

24.845 (2016)

Stopnja delovne aktivnosti (v %)

54,5

Sopnja brezposelnosti (v %)

6,5

Povprečna mesečna bruto plača (v EUR)

1.751

 

GOSPODARSTVO  

Število podjetij 

65.412 

Prihodek podjetij v mio EUR

45.134 (2016)

Bruto investicije v nova osnovna sredstva v 1.000 EUR            

2.330.749 (2016)

Regionalni bruto domači proizvod (v EUR/prebivalca)

27.644

 

KMETIJSTVO  

Število kmetijskih gospodarstev

7.621 

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva (v ha)

7,8

 

TURIZEM  

Število ležišč

14.799

Število prihodov turistov

820.621

Število prenočitev turistov

1.498.447

 

OKOLJE  

Količina zbranih komunalnih odpadkov v tonah

189.942 (2015)

Nastali komunalni odpadki (v kg/prebivalca)

512

Tekoči izdatki za varstvo okolja v 1.000 EUR

163.750 (2016)

Investicije za varstvo okolja v 1.000 EUR

97.721

 

DRUGO  

Število osebnih vozil na 1000 prebivalcev

522

Izdana gradbena dovoljenja za stanovanjske stavbe

616

 Vir: Regije v številkah 2018 (SURS)