Razvojna specializacija in vizija regije

Razvojna specializacija

Ljubljanska urbana regija svoj trajnostni razvoj gradi na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji ključnih deležnikov in sektorjev. Svojo konkurenčnost povečuje s prenovo prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture ter z razvojem človeških potencialov. Ob tem posebno pozornost namenja razvoju gospodarstva, ki je skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora. Z varovanjem naravnih danosti, ustreznim prostorskim načrtovanjem, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter s sonaravno samooskrbo zagotavlja zdravo in kakovostno bivalno okolje.

Vizija

Ljubljanska urbana regija je zeleni motor razvoja in metropolitanska bioregija znanja.