Regionalni razvojni dokumenti

REGIONALNI RAZVOJNI DOKUMENTI

Regionalni razvojni dokument oziroma regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski, strateški in izvedbeni dokument na regionalni ravni, s katerim se za posamezno obdobje finančne perspektive uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

RRP vsebuje analizo stanja, opredeljuje razvojne priložnosti, vizijo razvoja, cilje in prioritete regije ter finančno ovrednotene načrtovane programe in projekte. RRP se uresničuje z dogovori za razvoj regije, ki vsebujejo tako regijske kot tudi sektorske projekte.