RRP 2021–2027

Vlada Republike Slovenije je 5. 7. 2018 obravnavala Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027  in sprejela sklep, da pristojna ministrstva do 31. 12. 2018 v skladu s svojimi razvojnimi politikami predložijo razvojne in varstvene potrebe za območje posamezne razvojne regije za programsko obdobje 2021–2027. S tem so bili s strani države dani pogoji za začetek priprave regionalnih razvojnih programov (v nadaljevanju RRP) za programsko obdobje 2021–2027.

Program priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2021–2027 je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10. 2018 (sklep).

Vodja projekta priprave RRP LUR 2021–2027 je direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar.